Warning: Undefined variable $query_string in /home/platne/serwer40334/public_html/ipp/wp-content/themes/instytutpsychoanalizyipsychoterapii/loop-single.php on line 1

List poparcia kandydatury Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychoterapii

 

Warszawa, 29.02.2024 r.


Szanowna Pani
Minister Zdrowia
Izabela Leszczyna
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa


Wyrażamy wdzięczność za gotowość do podjęcia dialogu i szerokich  konsultacji ze środowiskiem psychoterapeutów w sprawie sposobu powołania  Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychoterapii. W ramach Grupy Roboczej, pracującej od ponad roku nad Ustawą o zawodzie psychoterapeuty (uwzględniając nasze blisko 60-letnie doświadczenia w tym zakresie), udało nam się stworzyć dobrą,  opartą na wzajemnym zaufaniu i szacunku platformę współpracy środowiska psychoterapeutycznego w Polsce, co pozwala wierzyć, że jesteśmy poważnym i merytorycznie przygotowanym partnerem we współpracy. W tej pracy uczestniczyło ponad 30 różnych stowarzyszeń i środowisk terapeutycznych (to jest ok. 70% przedstawicieli naszego zawodu w Polsce).


Uważamy za kluczowe, żeby rolę Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychoterapii sprawowała osoba, która będzie zdolna zrozumieć sposób myślenia o psychoterapii wielu różnych środowisk: psychoterapeutycznych, medycznych i naukowych, a także będzie znała specyfikę stosowania psychoterapii jako metody klinicznej stosowanej w różnych obszarach oraz będzie miała ku temu odpowiednie kompetencje, zawodowe i naukowe.


Biorąc pod uwagę konieczność sprawnego budowania i realizowania programu specjalizacji przez współpracę z ekspertami z różnych dziedzin powinna to być także osoba, posiadająca znaczący dorobek zawodowy i naukowy, szanowana przez środowiska przedstawicieli różnorodnych nurtów psychoterapii oraz psychologów i psychiatrów, stosujących psychoterapię jako metodę leczenia.
Kandydatem rekomendowanym przez sygnatariuszy niniejszego listu jest dr n. med. Łukasz Müldner-Nieckowski.


Chcielibyśmy podkreślić nie tylko jego wysokie kompetencje merytoryczne i naukowe w dziedzinie psychoterapii, seksuologii i psychiatrii, ale również kompetencje interpersonalne, w tym zdolność do podtrzymywania dialogu, który daje
możliwość integracji środowiska psychoterapeutów różnych nurtów. Pełna sylwetka naszego kandydata jest zaprezentowana w aneksie do niniejszego listu.
Sygnatariusze wyrażają wspólne przekonanie, że regulacje prawne dotyczące zawodu psychoterapeuty powinny być rozpatrywane łącznie i uzgadniane z szerokim środowiskiem: psychoterapeutów, psychologów, lekarzy, pacjentów oraz różnych instytucji świadczących usługi w zakresie ochrony zdrowia psychicznego. Stąd podążając za decyzją o utworzeniu specjalizacji medycznej w dziedzinie psychoterapii i jednocześnie mając świadomość złożoności i szerokości zakresu w jakim ta metoda jest stosowana, liczymy na zrozumienie dla naszej troski o odpowiedni dobór osób, pełniących kluczowe stanowiska w tej dziedzinie.


Uprzejmie prosimy o potwierdzenie odbioru tego listu, a razie stwierdzenia możliwości i potrzeby konsultacji, propozycję terminu spotkania z reprezentującymi nas osobami. Jesteśmy gotowi i otwarci na współpracę w tym zakresie.


Z wyrazami szacunku,


Instytut Analizy Grupowej Rasztów
Instytut Psychoanalizy i Psychoterapii
Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal
Katowicki Instytut Psychoterapii
Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej
Naukowe Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej
Polskie Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii
Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej
Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii
Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne
Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej
Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej
Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

Polskie Towarzystwo Terapii EMDR
Polskie Stowarzyszenie Terapii Poznawczej i Schematu
Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Tańcem i Ruchem
Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Sekcja Naukowa Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej
prof. dr hab. n. med. Bogdan de Barbaro – przedstawiciel Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
dr hab. n. med. Mariusz Furgał redaktor naczelny czasopisma “Psychoterapia”


Dane do kontaktu: psychoterapia.ptp@gmail.com (Sekretariat SNP PTP)


Informacje biograficzne – dr n. med. Łukasz Müldner-Nieckowski
Dr n. med. Łukasz Müldner-Nieckowski jest lekarzem, doktorem nauk medycznych (psychiatria, psychoterapia, seksuologia). Posiada specjalizację w zakresie psychiatrii oraz seksuologii. Jest certyfikowanym psychoterapeutą i superwizorem psychoterapii Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (SNP PTP), seksuologiem klinicznym i superwizorem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, psychoanalitykiem jungowskim z uprawnieniami superwizora w Międzynarodowym Towarzystwie Psychoanalizy Jungowskiej (obecnie w PSPJ, stowarzyszenie akredytowane przez IAAP).
Autor kilkudziesi
ęciu publikacji naukowych (Impact Factor: 30.4, H-index: 10, MEiN: 783) i rozdziałów w podręcznikach z zakresu psychiatrii, psychoterapii i seksuologii. W latach 2007-2019 był asystentem oraz adiunktem na Uniwersytecie Jagiellońskim, Collegium Medicum, gdzie pracował naukowo i dydaktycznie w obszarze psychiatrii, seksuologii i psychoterapii. Zajmował się szkoleniem studentów kierunków medycznych w zakresie psychiatrii i psychoterapii. Uczestniczył w tworzeniu programów zajęć klinicznych oraz fakultetów.
W zakresie działalności społecznej, jest aktualnie przewodniczącym zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz prezesem Polskiego Towarzystwa
Psychoanalizy Jungowskiej. Od 2019 roku jako cz
łonek zarządu SNP PTP intensywnie uczestniczył w pracach związanych z poszukiwaniem adekwatnych regulacji zawodu psychoterapeuty. Od 2022 roku koordynuje prace Grupy Roboczej ds. projektu ustawy o zawodzie psychoterapeuty, skupiającej reprezentantów ponad trzydziestu stowarzyszeń psychoterapeutycznych, tj. ok. 70% wszystkich psychoterapeutów w Polsce. Reprezentuje grupę w spotkaniach z przedstawicielami innych organizacji, Ministerstwem Zdrowia oraz Zespołem parlamentarnym do spraw ustawy o zawodzie psychoterapeuty. Wcześniej, od 2019 r., uczestniczył w pracach grup roboczych zajmujących się projektem uprawnień
psychoterapeuty w ramach ZSK. W latach 2013-2017 współtworzył finansowany przez Ministerstwo Zdrowia program profilaktyki depresji “Wyprzedzić smutek”, w którym uczestniczyło ogółem kilka tysięcy osób. W ramach tej działalności prowadził szkolenia zespołów doradców profilaktycznych,
superwizje oraz analiz
ę danych uzyskanych w czasie działania programu. Jest także współzałożycielem i członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej, w ramach którego brał udział w opracowywaniu programu szkoleniowego dla psychoanalityków zgodnie z założeniami Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychologii Analitycznej. W czasie dwóch kolejnych kadencji w roli prezesa towarzystwa doprowadził do rozpoznania PTPJ jako grupy członkowskiej w towarzystwie międzynarodowym, co wymagało około dwuletnich negocjacji i przygotowywania założeń formalnych.
W zakresie dzia
łalności zawodowej jest aktywnie pracującym psychoterapeutą, lekarzem specjalistą i superwizorem. Jest także Prezesem Zarządu spółki Mental Path Group, w której kieruje centrum medycznym i psychoterapeutycznym “Centrum Terapii Synteza” w Krakowie, współorganizuje pracę ponad 200 specjalistów – lekarzy i psychoterapeutów w kilku zespołach, w Warszawie, Katowicach, Rzeszowie i Sopocie. Jest także członkiem zarządu spółki Mental Path Direct Care, realizującej program badawczo-rozwojowy, finansowany ze środków NCBiR, służący profilaktyce zaburzeń zdrowia psychicznego, gdzie kieruje zespołem badawczym.
Od ponad 10 lat jest zapraszany jako wyk
ładowca przez ośrodki szkolące psychoterapeutów, w których prowadzi zajęcia z zakresu psychoterapii zaburzeń osobowości, zaburzeń seksualnych oraz psychoterapii psychodynamicznej i psychoanalitycznej, a także uczestniczy w radach naukowych. Jest także kierownikiem 3-letniego, specjalistycznego szkolenia w zakresie psychoterapii zaburzeń seksualnych.

Dodano: 04.03.2024, do Aktualności, Bez kategorii