Warning: Undefined variable $query_string in /home/platne/serwer40334/public_html/ipp/wp-content/themes/instytutpsychoanalizyipsychoterapii/loop-page.php on line 1

Kodeks Etyczny

Stowarzyszenia Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii
Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej

Wprowadzenie

Odpowiedzialność i szacunek powinny być cechą wszelkich profesjonalnych relacji psychoterapeuty psychoanalitycznego z pacjentami, kolegami i instytucjami.

Ze względu na wyjątkowo bliski i emocjonalny charakter relacji z pacjentem, psychoterapeuta psychoanalityczny musi zachować szczególną formę ścisłej dyscypliny w tej relacji. Nieprzestrzeganie tej zasady może mieć bardzo poważne konsekwencje dla pacjenta lub kandydata-pacjenta.

Nieodpowiedzialność wobec kolegów, instytucji i innych ludzi, wobec Stowarzyszenia/Towarzystwa i psychoanalizy jako dyscypliny stosowanej i dziedziny wiedzy, również może mieć poważne konsekwencje, choć mogą one być bardziej rozproszone.

Kodeks etyczny ustanawia w ogólnych zarysach zasady postępowania obowiązujące psychoterapeutów psychoanalitycznych. W przypadku stwierdzenia poważnego naruszenia zasad Kodeksu decyzję o sankcjach podejmuje Zarząd SIPP, którego ciałem doradczym jest Komisja Etyczna. Pomocnym narzędziem, z którego korzystać może Zarząd i Komisja Etyczna, a także psychoterapeuci psychoanalityczni i inne osoby zainteresowane, są wskazówki, określające bardziej szczegółowo, w jaki sposób stosuje się zasady Kodeksu w sytuacjach, które mogą pojawiać się w praktyce. Wskazówek nie należy jednak traktować jako ostatecznej wykładni, bowiem może dochodzić do naruszenia zasad Kodeksu w sposób, którego nie uwzględniono w proponowanych wskazówkach. Zadaniem Komisji Etycznej jest doradzanie w przypadku jakichkolwiek wątpliwości w kwestiach etycznych.

Wszyscy członkowie zwyczajni, honorowi, osoby w szkoleniu SIPP/kandydaci oraz jego pracownicy administracyjni zobowiązani są zapoznać się z Kodeksem Etycznym, oraz ze wskazówkami do jego stosowania, jak również z zasadami postępowania Komisji Etycznej w przypadku stwierdzenia naruszenia Kodeksu.

Kodeks Etyczny

Kodeks obowiązuje wszystkich członków (zwyczajnych i honorowych), osoby w szkoleniu/kandydatów oraz pracowników administracyjnych SIPP.

  1. Psychoterapeuta psychoanalityczny lub osoba w szkoleniu/kandydat zobowiązany jest kierować się zawsze najlepiej rozumianym interesem pacjenta.
  2. Psychoterapeucie psychoanalitycznemu nie wolno świadomie uczestniczyć w działaniach stanowiących pogwałcenie praw człowieka, określonych w Deklaracji Praw Człowieka ONZ.
  3. Psychoterapeuta psychoanalityczny lub osoba w szkoleniu/kandydat musi zachować powściągliwość w kontakcie fizycznym, werbalnym i interpersonalnym z pacjentem. Niedopuszczalne są stosunki seksualne z pacjentem, a także z kandydatem będącym w psychoterapii lub superwizowanym przez superwizora psychoanalitycznego.
  4. Psychoterapeuta psychoanalityczny, osoba w szkoleniu/kandydat lub pracownik administracyjny zobowiązany jest traktować wszystko, co wie od pacjenta, jako tajemnicę zawodową. W każdej sytuacji należy zachować anonimowość pacjenta, chyba że sam pacjent wyraża zgodę na ujawnienie swoich personaliów lub jest to konieczne ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.
  5. Psychoterapeuta psychoanalityczny lub osoba w szkoleniu/kandydat musi zachowywać się w taki sposób, by nie przynosić ujmy dobremu imieniu psychoanalizy, Towarzystwa, kolegów i własnemu.
  6. Psychoterapeuta psychoanalityczny musi odnosić się z należytym szacunkiem i uwagą do wszystkich członków społeczeństwa, innych profesjonalistów, członków innych organizacji i instytucji.
  7. Psychoterapeuta psychoanalityczny zobowiązany jest utrzymywać z pacjentem taką relację, która podlegając profesjonalnym ograniczeniom, pozostaje uczciwa i szczera: psychoterapeucie psychoanalitycznemu nie wolno wprowadzać w błąd pacjenta ani jego rodziny, dopuszczać się kłamstwa ani stosować przymusu.
  8. Psychoterapeuta psychoanalityczny, którego Zarząd Stowarzyszenia/Towarzystwa uzna winnym naruszenia niniejszego Kodeksu, może być skreślony z listy członków, jego członkostwo może zostać zawieszone lub może on utrzymać upomnienie.