Szkolenie

INFORMACJA NA TEMAT SZKOLENIA W ZAKRESIE PSYCHOTERAPII PROWADZONEGO PRZEZ INSTYTUT PSYCHOANALIZY I PSYCHOTERAPII

Instytut Psychoanalizy i Psychoterapii jest Stowarzyszeniem powołanym formalnie w 1991 roku do podyplomowego szkolenia psychoterapeutów pracujących technikami psychoanalitycznymi zgodnie ze standardami Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej i Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalitycznego.Instytut Psychoanalizy i Psychoterapii jest grupą otwartą współpracującą z psychoanalitykami z kraju i z zagranicy(członkami honorowymi Instytutu są dr Jan Malewski, prof. Irena Namysłowska, dr Joseph Simo).

Szkolenie w zakresie psychoterapii przygotowujące do uzyskania certyfikatów:
Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (SNPTP)
i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej (PTPP)

Szkolenie prowadzone w ramach Instytutu jest przeznaczone dla lekarzy, psychologów, osób z pokrewnym wyższym wykształceniem humanistycznym. Osoby podejmujące szkolenie zostają zakwalifikowane po indywidualnym rozpatrzeniu kandydatury osoby.

Celem szkolenia jest nabycie przez kandydata umiejętności potrzebnych do samodzielnego prowadzenia indywidualnej psychoterapii psychoanalitycznej osoby dorosłej, dziecka i adolescenta.

Kierownikiem naukowym kursu jest p. dr Katarzyna Walewska, analityk treningowy Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalitycznego, Paryskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego.

Program szkolenia jest afiliowany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. 25 stycznia 2005 Instytut Psychoanalizy i Psychoterapii został objęty oficjalnym patronatem Francuskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Program szkolenia opiera się o cztery zasadnicze elementy:

własny trening analityczny

zgodnie z regulacja PTPP częstotliwość sesji 3 lub 4 razy w tygodniu przez min. 4 lata lub zgodnie z regulacją SN PTP częstotliwość sesji zależy od decyzji stażysty, długość trwania terapii zależy od potrzeby stażysty i indywidualnej umowy między stażystą i terapeutą, nie krócej jednak, niż 4 lata;

superwizję pracy klinicznej, indywidualną i grupową

superwizja zorganizowana jest w taki sposób, aby na każdym poziomie rozwoju stażysta lub członek IPP miał możliwość superwizji krajowej i zagranicznej; minimum godzinowe jest określone w statucie PTPP, ale zalecana jest dodatkowo superwizja grupowa w miejscu gdzie wspólnie, w zespole leczy się pacjentów np. Ambulatorium Psychoanalityczne, Poradnia "Aga". Superwizorzy zagraniczni (dr A. Nakov. dr M.Vincent) prowadzą kameralne konsultacje terapeutyczne w instytucjach (Poradnia "AGA", Ambulatorium Psychoanalityczne) dla celów dydaktycznych

doświadczenie w pracy z pacjentami w instytucjach psychiatrycznych

stanowi integralną część szkolenia od samego początku istnienia IPP i zawarte jest
w celach statutowych Instytutu

Członkowie IPP pracują zarówno w sektorze publicznym z bardzo chorymi pacjentami: między innymi w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, w Centrum Psychoterapii, w Ośrodku Terapii Dziecka w Środowisku, w Ośrodku "Aga", w Akademickim Ośrodku Psychoterapii oraz w prywatnej praktyce :Ambulatorium Psychoanalityczne, Ośrodek Psychoterapii Analitycznej "Anima", Ośrodek Psychoterapii Analitycznej "Self". Osoby szkolące się w IPP mają możliwość odbycia stażu w placówkach publicznej służby zdrowia pod opieką doświadczonych psychoterapeutów będących członkami Instytutu lub współpracujących z IPP

szkolenie teoretyczne

Osoby szkolące są psychoanalitykami IPA lub superwizorami PTPP lub SNPTP

Szkolenie teoretyczne (co rok aktualizowane) obejmuje:

 1. semestr "0" dla osób które rozpoczynają szkolenie w psychoterapii psychoanalitycznej
 2. zajęcia kursowe dla i I i II roku
 3. seminaria fakultatywne (m.in. seminarium poświecone teorii Winnicota prowadzone przez dr Cezarego Żechowskiego, seminarium poświęcone współczesnej psychoanalizie francuskiej prowadzone przez dr Michela Vincenta, seminarium z neurospychoanalizy prowadzone przez dr Sławomira Murawca)
 4. seminarium główne Instytutu odbywające się w każdą pierwszą sobotę miesiąca - podczas tego seminarium członkowie Instytutu prezentują i dyskutują swoją pracę kliniczną
 5. udział w wykładach i szkoleniach prowadzonych przez psychoanalityków z zagranicy
  Instytut współpracuje z wybitnymi psychoanalitykami i psychoterapeutami z zagranicy.
  Przez wiele lat w szkoleniu członków i stażystów IPP brała aktywny udział dr Anastasia Nakov z Metzu (psychoterapeuta szkoleniowy i superwizor Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej) prowadząc cykliczne szkolenie z psychoterapii psychoanalitycznej dzieci i młodzieży ( superwizje indywidualne i grupowe, wprowadzenie metody obserwacji niemowląt metodą Ester Bick). Od 2005 roku ściśle współpracuje z IPP dr Michel Vincent, psychoanalityk treningowy IPA i Paryskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. W czasie swoich cyklicznych wizyt szkoleniowych w Polsce (co dwa miesiące) prowadzi:
  • wykład otwarty, w roku akademickim 2005/2006 cykl wykładów "Psychopatologia w ujęciu psychoanalitycznym", w roku 2006/2007 cykl wykładów "Pojęcie Ego - od Freuda do współczesności, w roku 2007/2008 cykl wykładów "Na styku psychopatologii i kultury":
  • seminarium teoretyczno-kliniczne w roku akademickim 2005/2006 seminarium nt. narcyzmu, w roku 2006/2007 seminarium poświęcone teorii Andre Greena,
   w roku 2007/2008 seminarium poświęcone francuskiej myśli psychoanalitycznej
  • superwizje indywidualne i grupowe

udział w konferencjach m.in. w Dniach IPP

Dni Instytutu to coroczna konferencja psychoanalityczna organizowana przez IPP od 1992 r. (odbywa się zawsze na początku roku).

Wszystkie zajęcia maja swoje określone punkty edukacyjne.

Struktura zajęć kursowych dla I i II roku:

Podczas dwóch i pół roku szkolenia teoretycznego kandydaci uczestniczą w zajęciach odbywających się 2 razy w miesiącu (druga sobota miesiąca - 8 godzin seminariów obowiązkowych i pierwsza sobota miesiąca- seminarium główne Instytutu).

Program seminariów obowiązkowych zawiera:

 • podstawy teorii psychoanalitycznej
 • podstawy techniki psychoanalitycznej
 • praca z tekstami źródłowymi (pierwszy rok szkolenia teoria Z. Freuda)
 • psychopatologia
 • seminarium kliniczne w formie superwizji grupowej
 • zapoznanie się z pracą kliniczną terapeutów analitycznych IPP podczas wspólnych spotkań szkoleniowych

W kolejnych latach stażyści uczestniczą w seminariach fakultatywnych.

Stażyści mają możliwość uczestniczenia we wszystkich inicjatywach szkoleniowych IPP (współpraca z psychoanalitykami z zagranicy, konferencje, seminaria kliniczne całego zespołu, seminaria fakultatywne).

Instytut współpracuje z Polską Grupą Badawczą Neuro-Psychoanalizy współtworzoną przez dr Sławomira Murawca oraz dr Cezarego Żechowskiego www.neuro-psa.org.pl

Informacje ogólne:

Rekrutacja do szkoły IPP jest otwarta przez cały rok.
Podstawą przyjęcia są pozytywne wyniki 2 lub 3 rozmów kwalifikacyjnych z seniorami IPP Cykl szkolenia teoretycznego rozpoczyna sie co 2 lata i trwa 2 lata. Po zakończeniu cyklu teoretycznego osoba ucząca sie może starać się o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenie IPP.

W tym roku 4 października rozpoczyna sie kolejny cykl. Szkolenie odbywa sie w pierwszą sobotę miesiąca od godz. 10- 18, w siedzibie IPP, ul Krucza 46/83, Warszawa

Liczba przyjmowanch osób w jednym roczniku jest ograniczona i nie przekracza 10 osób. Związane jest to z zasadą IPP, że osoby szkolące się, począwszy od pozytywnej rekrutacji, mogą brać udział w wykładach i spotkaniach klnicznych PP, superwizjach z gośćmi.

Zgłoszenia do szkolenia proszę przesyłać na: ipp@ipp.waw.pl

 

 

 

   

Fragment wywiadu z dr Katarzyną Walewką

Moim zdaniem, gdy istnieje parę opcji, to zyskują na tym i terapeuci i pacjenci, gdyż jak wiadomo każdy monopol hamuje rozwój. Dzięki temu młodzi koledzy chcący podjąć szkolenie psychoterapii psychoanalitycznej mogą wybierać pomiędzy różnymi miejscami, które takie szkolenie oferują. Także pacjenci mogą wybierać pomiędzy różnymi warsztatami pracy.

Podstawowym celem szkolenia terapeutów, począwszy od Freuda, jest i powinna być pomoc w wytworzeniu niepowtarzalnego warsztatu, przy zachowaniu podstawowych reguł. Freud ogromną uwagę zwracał na to, aby każdy analityk, w momencie intymnego związku z pacjentem, w sytuacji leczącej, był autentyczny i niepowtarzalny; nie może być czyimś echem, czy echem superwizora, czy też jakiejś teorii. Praca psychoanalityczna zarówno od strony analityka jak i pacjenta ma ten sam wymiar: wspólnego tkania czegoś nowego. I tkają to obie strony. Dlatego analityk też musi mieć pewną swobodę, by mógł tę swoją część osobowości, niepowtarzalną, tam gdzie się spotyka na poziomie głębokich przeżyć świadomych i nieświadomych z pacjentem mieć wolną, czystą przestrzeń, by proces toczący się mógł być autentyczny i niepowtarzalny. Tak jak nie można powtórzyć żadnego związku dziecka z matką.

W szkoleniu terapeutów pracujących z dziećmi pomaga Instytutowi pani Anastazja Nakov.

Czytaj cały wywiad...