Szkolenie

INFORMACJA NA TEMAT SZKOLENIA W ZAKRESIE PSYCHOTERAPII PROWADZONEGO PRZEZ INSTYTUT PSYCHOANALIZY I PSYCHOTERAPII

Instytut Psychoanalizy i Psychoterapii jest Stowarzyszeniem powołanym formalnie w 1991 roku do podyplomowego szkolenia psychoterapeutów pracujących technikami psychoanalitycznymi zgodnie ze standardami Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej i Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Instytut Psychoanalizy i Psychoterapii jest grupą otwartą współpracującą z psychoanalitykami z kraju i z zagranicy(członkami honorowymi Instytutu są dr Jan Malewski, prof. Irena Namysłowska, dr Joseph Simo).

Szkolenie w zakresie psychoterapii przygotowujące do uzyskania certyfikatów:
Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (SNPTP)
i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej (PTPP)

Szkolenie prowadzone w ramach Instytutu jest przeznaczone dla lekarzy, psychologów, osób z pokrewnym wyższym wykształceniem humanistycznym. Osoby podejmujące szkolenie zostają zakwalifikowane po indywidualnym rozpatrzeniu kandydatury osoby.

Celem szkolenia jest nabycie przez kandydata umiejętności potrzebnych do samodzielnego prowadzenia indywidualnej psychoterapii psychoanalitycznej osoby dorosłej, dziecka i adolescenta. Kierownikiem naukowym kursu jest p. dr Katarzyna Walewska, analityk treningowy Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalitycznego, Paryskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego.

Program szkolenia jest afiliowany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

25 stycznia 2005 Instytut Psychoanalizy i Psychoterapii został objęty oficjalnym patronatem Francuskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Program szkolenia opiera się o cztery zasadnicze elementy:

1. własny trening analityczny

zgodnie z regulacją PTPP częstotliwość sesji 3 lub 4 razy w tygodniu przez min. 4 lata lub zgodnie z regulacją SN PTP częstotliwość sesji zależy od decyzji stażysty, długość trwania terapii zależy od potrzeby stażysty i indywidualnej umowy między stażystą i terapeutą, nie krócej jednak, niż 4 lata;

2. superwizję pracy klinicznej, indywidualną i grupową

superwizja zorganizowana jest w taki sposób, aby na każdym poziomie rozwoju stażysta
lub członek IPP miał możliwość superwizji krajowej i zagranicznej; minimum godzinowe jest określone w statucie PTPP, ale zalecana jest dodatkowo superwizja grupowa w miejscu gdzie wspólnie, w zespole leczy się pacjentów np. Ambulatorium Psychoanalityczne. Superwizorzy zagraniczni (dr M.Vincent, dr Vassilis Kapsambelis, p. Beatrice Ithier) prowadzą kameralne konsultacje terapeutyczne indywidualne i grupowe.

4. doświadczenie w pracy z pacjentami w instytucjach psychiatrycznych

stanowi integralną część szkolenia od samego początku istnienia IPP i zawarte jest w celach statutowych Instytutu

Członkowie IPP pracują zarówno w sektorze publicznym z bardzo chorymi pacjentami: między innymi w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, w Centrum Psychoterapii, w Ośrodku Terapii Dziecka w Środowisku, w Ośrodku „Aga”, w Akademickim Ośrodku Psychoterapii oraz w prywatnej praktyce: Ambulatorium Psychoanalityczne, Ośrodek Psychoterapii Analitycznej „Anima”. Osoby szkolące się w IPP mają możliwość odbycia stażu w placówkach publicznej służby zdrowia pod opieką doświadczonych psychoterapeutów będących członkami Instytutu lub współpracujących z IPP

5. szkolenie teoretyczne

Osoby szkolące są psychoanalitykami IPA lub superwizorami PTPP lub SNPTP

Szkolenie teoretyczne (co rok aktualizowane) obejmuje:

1. zajęcia kursowe dla i I i II roku

2. seminaria fakultatywne

3. seminarium główne Instytutu odbywające się w każdą pierwszą sobotę miesiąca – podczas tego seminarium członkowie Instytutu   prezentują i dyskutują swoją pracę kliniczną

4. udział w wykładach i szkoleniach prowadzonych przez psychoanalityków z zagranicy
Instytut współpracuje z wybitnymi psychoanalitykami i psychoterapeutami z zagranicy.Przez wiele lat w szkoleniu członków i stażystów IPP brała aktywny udział dr Anastasia Nakov z Metzu (psychoterapeuta szkoleniowy i superwizor Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej). Aktualnie ściśle współpracuje z IPP dr Michel Vincent, p. Beatrice Ithier, psychoanalitycy Paryskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego i IPA oraz dr Vassilis Kapsambelis Dyrektor ASM 13

5. udział w konferencjach m.in. w Dniach IPP
Dni Instytutu to coroczna konferencja psychoanalityczna organizowana przez IPP od 1992 r. (odbywa się zawsze na początku roku).

Wszystkie zajęcia maja swoje określone punkty edukacyjne.

Struktura zajęć kursowych dla I i II roku:

Podczas dwóch i pół roku szkolenia teoretycznego kandydaci uczestniczą w zajęciach odbywających się 2 razy w miesiącu (druga sobota miesiąca – 8 godzin seminariów obowiązkowych i druga sobota miesiąca- seminarium główne Instytutu).

Program seminariów obowiązkowych zawiera:

  • podstawy teorii psychoanalitycznej

  • podstawy techniki psychoanalitycznej

  • praca z tekstami źródłowymi (pierwszy rok szkolenia teoria Z. Freuda)

  • psychopatologia

  • seminarium kliniczne w formie superwizji grupowej

  • zapoznanie się z pracą kliniczną terapeutów analitycznych IPP podczas wspólnych spotkań szkoleniowych

W kolejnych latach stażyści uczestniczą w seminariach fakultatywnych.

Stażyści mają możliwość uczestniczenia we wszystkich inicjatywach szkoleniowych IPP (współpraca z psychoanalitykami z zagranicy, konferencje, seminaria kliniczne całego zespołu, seminaria fakultatywne).

Instytut współpracuje z Polską Grupą Badawczą Neuro-Psychoanalizy współtworzoną przez dr Sławomira Murawca oraz dr Cezarego Żechowskiego www.neuro-psa.org.pl

Informacje ogólne:
Rekrutacja do szkoły IPP jest otwarta przez cały rok.

Podstawą przyjęcia są pozytywne wyniki 2 lub 3 rozmów kwalifikacyjnych z seniorami IPP Cykl szkolenia teoretycznego rozpoczyna się co 2 lata i trwa 2 lata. Po zakończeniu cyklu teoretycznego osoba ucząca się może starać się o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenie IPP.

Rozpoczęcie kolejnego cyklu szkoleniowego planowane jest na październik 2018 r. Szkolenie odbywa się w pierwszą sobotę miesiąca od godz. 10- 18, w siedzibie IPP, ul Krucza 46/83, Warszawa

Liczba przyjmowanych osób w jednym roczniku jest ograniczona i nie przekracza 10 osób.

Związane jest to z zasadą IPP, że osoby szkolące się, począwszy od pozytywnej rekrutacji, mogą brać udział w wykładach i spotkaniach klinicznych IPP, superwizjach z gośćmi.

Po zakończeniu dwuletniego cyklu teoretycznego osoba ucząca się może starać się o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszeni IPP.

Zgłoszenia do szkolenia proszę przesyłać na: ipp@ipp.waw.pl

 

korczak

Wydarzenia IPP

Instytut Psychoanalizy i Psychoterapii serdecznie zaprasza Państwa na

Konferencję psychoanalityczną-  XXIX DNI IPP 

15 LUTEGO 2020r 

Honorowo wystąpi Julia Kristeva